Arathor - preMythia Wiki
Advertisement
Arathor - preMythia Wiki

Úvod[]

Po rozpadu původního Arathorského království se lid rozprchl do všech možných koutů známého světa. Přesto se našli tací, co se v Arathijské vysočině rozhodli zůstat a založit nové království - Stromgarde. Jeho hlavou se stal rod Trollbanů, který své jméno získal zejména ve Trollí válce, přesto jsou zde i další významné šlechtické rody. Teoreticky by se dalo říci, že nárok na trůn mají všechny rody, protože každému členovi proudí v žilách krev Trollbanů - díky sňatkům, které se mezi rody konaly jak z důvodů mocenských, tak zákonných. 

Titulární systém[]

Členění[]

Titulární systém je velice jednoduchý. Nejvyšším dědičným titulem je titul krále. Po něm následuje titul lorda a posledním titulem je rytířský titul - sir, který je nedědičný. 

Existují však i speciální tituly, jako například markrabě, jehož držitelem je hlava rodu obývajícího marku. O markraběti se také mnohdy hovoří jako o strážci hranice. Arathor má západní hranici u Throadinovy zdi a mnohem méně slavnou a zmiňovanou hranici na jihu u Thandolské úžiny. Jižní hranici stráží rod Rotwellů, západní strážil rod Learmontů až do jejich vybití Alterakem.

Rytířský titul sir se uděluje za zásluhy v boji, ochranu říše atp. Titul může udělit král či lord. V praxi však tento titul získává každý mužský potomek kteréhokoliv lorda. Povětšinou je tomu tak v 17 - 18 letech, kdy předevšemi v celém království skládá rytířskou přísahu a zavazuje se chránit království a krále vlastním životem.

Zvláštní skupinou rytířů byli před dobytím Arathoru takzvaní královští rytíři, které jejich povinnosti vázaly k přímé službě králi. Obvykle byli členy královské osobní stráže a rovněž byli nasazováni ve válkách do řad armády, kde většinou veleli menším útvarům vojáků. Královští rytíři byli pasováni mečem prvního rytíře, který byl vůdcem královské družiny a obvykle i tím, kdo navrhoval nové členy družiny. Královská družina čítala z pravidla až 10 rytířů. Po dobytí Arathoru a složení přísahy věrnosti Alteraku byl první rytíř jmenován lordem a z většiny bývalých královských rytířů se stali jeho vazalové, rozhodnuti stát se rovnocenným spojencem, nikoliv poddaným Alteraku. Tuto skupinu tvoří lord Roland Crowley, sirové Rorick Zrzavý, Egobert ze Seleamaru, Murmen z Dabyrie, Thorwald z Ravenroku. Rytíři Ghez Hokan a Ethietram Wastelong se od skupiny oddělili a šli si svou cestou.

Dědičné právo[]

Na dědičný titul krále, lorda (případně i markraběte), má nárok nejstarší mužský člen hlavní rodové větve. V případě, že nejstarší syn splodí syna, je právě on dědicem rodu a po jeho smrti získá titul lorda.

V případě, že dědic zemře ještě před svým otcem, se toto právo přenáší na otcova nejstaršího žijícího syna. 

V případě, že hlava rodu nemá syna a zemře, titul lorda se předává na jeho nejstaršího bratra (nehledě na to, zda je mrtev, či ne) a v případě, že jeho starší bratr má syna se stává dědicem, či lordem právě on. Nicméně je nutno podotknout, že v takovémto případě mají ostatní lordi spřízněni s žijícími dcerami lorda sňatkem právo na zpochybnění nároku na titul vedlejší větve a je jen na králi, zda panství i s titulem přidělí mužským dědicům z vedlejší větve nebo rodu, do kterého se vdala dcera bývalé hlavy rodu, případně její sestra (pokud neměla hlava rodu žádné děti).

Pouze urozený potomek má právo na šlechtický titul. Pokud si vezme dědic rodu neurozenou ženu, automaticky se anuluje jeho právo na to, aby se stal hlavou rodu. Stejně tak se anuluje právo jeho potomků na potenciální získání dědictví v podobě titulu, případně sídla.

Souhrn rodů Arathoru[]

Královský rod[]

Trollbanové - jsou královským rodem, který si své jméno vybojoval zejména za Trollích válek pod velením Ignaesa Trollbana. V současné době jsou bývalým královským rodem, jehož hlavou je Thoras Trollbane, zvaný Arathorskýnyní se ukrývající. Jejich znakem je stříbrná pěst na rudém poli. Princ Thoras se ukrývá před lordem regentem Aberallem, který Arathor dobyl a nyní mu vládne.

Šlechtické rody[]

Learmonti - starý a loajální rod. Byli vazaly Trollbanů, strážci západní marky, "Klíče západu". Poté, co Arathor padl, byli vybiti během bitvy, když se odmítli vzdát.

Dhervenové - původně městský rod, jehož vliv postupně čím dál více narůstal. V současné době jsou jediným rodem, který mé své sídlo ve městě a ovlivňuje přímo politické dění ve Stromgardu. Stejně tak jsou i Dhervenové správci Hammerfallu - železného dolu a trestanecké kolonie. Jejich současnou hlavou je lord Thoril Dherven, přezdívaný také jako "Šedý Medvěd". Jejich znakem je černý medvěd na hnědozlatém pozadí.

Grehamové - jsou pánové vesnice Dabyrie a rodem, který si velice zakládá na starých tradicích. Vzhledem k faktu, že Dabyrie je největším producentem obilí v celém Arathi, mají Grehamové více než výhodnou vyjednávací pozici. Přesto jsou raději uzavřeni sami do sebe, než aby jevili zájem chopit se koruny, případně rozvrátit Stromgardské, nyní Arathorské království. Jejich hlavou je lord Godwin Greham, pán Dabyrie přezdívaný "Čierny vlk". Jejich znakem je čierny vlk v zlatom pozadí.

Rotwellové - také známí jako pánové ze Stínolesa, jsou rodem, který je známý především svou vojenskou povinností vůči království. Hlavou jejich rodu je v současné době lord Torhen Rotwell, pán ze Stínolesa, lord velitel Arathorské armády. Jejich znakem je černá vrána na bílém pozadí.

Souhrn rodů Alteraku[]

Královský rod[]

Prestorové - královský rod Alteraku, který vládne od jeho založení až dodnes. Králem je nyní Fallendin Prestor.

Hasterkové -  rod, který aktuálně vlastní jižní polovinu východní Hillsbradské marky. Jeho hlavou je lord Petr Hasterk.

Durnholdi - zatím rod o pouze jediném členovi, lordu Aberallovi z Durnholdu, který dobyl Arathor. Za své úspěchy byl odměněn regenstvím Arathoru a stal se vlastníkem Durnholdu, který byl jeho rodině udělen jako dědictví. Lord Aberall však stále ještě není ženat a nemá žáné dědice.

Rodinné stromy[]

Nenajdete zde ani zdaleka veškerou šlechtu, berte údaje zde proto orientačně a s rezervou. Mohou existovat postranní větve, které se třeba ani nezdržují v Arathi a jejichž potomci dodnes žijí.

Slechta2.png

Advertisement